BLOG main image
분류 전체보기 (152)
OS (78)
Language (36)
Editor (5)
DB (11)
Web (3)
CI (1)
SCM (8)
정보 (5)
티스토리 설정 (2)
창고 (2)
недвижими имоти..
ê³ ì „ 프로ê·..
256,219 Visitors up to today!
Today 7 hit, Yesterday 76 hit
daisy rss
tistory 티스토리 가입하기!
2010.07.18 22:15

2버전대를 사용하고 있었는데 어느새 3버전대가 나왔다.

몇몇 차이점이 있었는데..
그중 직접 느낄 수 있는 부분은
1. 코드를 드래그 했을 때 라인 넘버가 포함되지 않음
2. 플래시가 없어짐
이정도였다..ㅋ (자세한 변경 사항은 여기!)

설치법은 SyntaxHighlighter 사이트에서 파일을 다운받아서 압축을 푼다.
여기서 styles 의 shCore.css, shThemeDefault.css 와
scripts에서 shCore.js, shLegacy.js와 알맞은 언어들을 업로드 한다.

<script type="text/javascript" src="./images/shCore.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shLegacy.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushBash.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushCpp.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushDiff.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushJava.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushJScript.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushPlain.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushPython.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushSql.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/shBrushXml.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="./images/shCore.css">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="./images/shThemeDefault.css">
<script type="text/javascript">
SyntaxHighlighter.all();
</script>

</head> 태그 이전에 위의 코드를 입력해주면 끝..ㅋ

'티스토리 설정' 카테고리의 다른 글

Syntax Highlighter 3 사용하기  (0) 2010.07.18
Syntax Highlightier 2 사용하기  (0) 2010.06.08